ארכיון חודשי: אוגוסט 2021

Mosquler

Masculin olarak Fransızca üzerinden maskülen kelimesi şeklinde Türkçeye geçen sözcük, son dönemlerin en çok merak edilen kelimeleri arasında yer almaktadır.

Maskülen Ne Demek?

Maskülen kelimesi genel itibariyle erkeksi’ anlamına gelmektedir. Daha geniş tabirle erkeğe benzeyen, erkeği andıran ya da eril gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle moda dünyası ile beraber gündelik yaşam içerisinde de son dönemlerde sıkça kullanılan kelimelerden biridir.

Maskülen Nedir?

Maskülen kelimesi için Feminen kelimesinin zıttı olarak da söylemek mümkün. Herhangi bir kişinin ya da durumun erkeksi etkisini anlatan bir kelime yapısıdır. Hem yazılı hem de sözlü olarak farklı cümleler içerisinde kullanmak mümkün. Özellikle giyim kuşam açısından öne çıkarılan bir kelimedir. Moda dünyası için değerlendirilen bu sözcük, erkeksi bir etki yaratan kadın giyimlerinde sıkça kullanılır.

Türk Dil Kurumu açısından maskülen kelimesi ‘erkeksi’ anlamı taşımaktadır. Herhangi bir kişi veya durum ile birlikte farklı unsurların erkeksi yanına anlatan bir yapılır. Cümle içerisinde bu şekilde rahatlıkla kullanılır. Özellikle son dönemlerde moda dünyası başta olmak üzere günlük yaşamda çok fazla kullanılıyor. Yazılı kaynaklar üzerinden ise daha fazla değerlendirildiği söylenebilir.

MESKALİN

1886 da alman farmakolog ludwig lewin tarafından ilk sistematik incelemesi yayınlanan adının sonradan verildigi kaktüs. ilkel dinler, güneybatı amerika, meksika yerlileri tarafından çok uzun zamanlardan beri takılınan peyotl dedikleri bir kök. ispanyol gezginlerden birisinin sözcükleriyle " peyotl dedikleri bir kök yiyorlar ve buna sanki bir tanrıymış gibi hürmet ediyorlar"

Peyote, kızılderililer tarafından Meksika'da kullanılmaya başlandı ve 3000 yıldır hala kullanılıyor. Avrupalılar peyotenin özellikle Meksika'daki Huicholler olmak üzere yerliler tarafından dinsel seremonilerde kullanıldığını ilk keşif zamanlarında gözlemlemiştir. Yapısında meskalin bulunduran bir diğer bitki San Pedro ise, Peru'dan Ekvador'a Güney Amerika tarihinde uzun bir yer tutmuştur. Eski Şaman Ritüellerinde de sıkça kullanılan bir kaktüs türüdür. Amerikanın yerli halkı 7 yaşındaki çocuklara 3. gözü açılsın diye Peyote veya San Pedro tattırırlar.

Geleneksel peyote hazırlanışında, kaktüsün düğmeye benzeyen tepe kısmından toprak seviyesine kadar, daha sonra yeni "başlar" büyütebilmek için ana kökler bırakılarak kesilir. Ardından bu "başlar" plak şeklinde sürgünler yapmak için kurutulur. Sürgünler meskalinin efektlerini üretmek için çiğnenir ya da içkiler için suda ıslatılır. Fakat kaktüsün tadı acı olduğundan, kullanıcılar bu acı tattan kurtulmak için sürgünleri iyice öğütüp toz haline getirirler ve kapsüllere boşaltırlar. Normal bir insanın dozajı; meskalin sülfat için 200-400 miligram ya da meskalin hidroklorid için 178-356 miligramdır. Aşağı yukarı 76 mm (3 inch)'lik bir sürgün 25 miligram meskalin içerir. Peyote bitkisinin insanı etkileyecek kadar gerekli meskalini bulundurması için gerekli zaman yaklaşık 7-8 yıldır. Bitki Tüylenmeden önce yani meskalin içeriği olmadan önce Tüketilirse Yan etkilerinin yanı sıra Görsel duyuda Keskinleşme, Artış olacaktır.

Aldous Huxley meskalinle olan deneyimini Algının Kapıları (The Doors of Perception) adını verdiği kitabında anlatmıştır. Aleister Crowley ise bu deneyimleri günlüğüne yazmıştır. Ayrıca Carlos Castaneda'nın Birçok kitabında'da peyote ve türevi meskalin içeren kaktüslerle deneyimler aktarılır. Seks psikiyatristi Havelock Ellis de meskalin deneyimini tatmıştır. Hunter S. Thompson da meskalinle olan deneyimlerini Las Vegas'ta Korku ve Nefret (Fear and Loathing in Las Vegas) beyaz perdeye aktarmıştır.

ASTRAL

Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esîrî beden ya da astral beden (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen "bedeniyle" fiziksel bedeni dışında, yine bu kişiler tarafından iddia edildiğine göre bilinci yerinde olarak başka mekânlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiklerini söyledikleri deneyimlere denir.

Astral seyahat, uyanık olarak LSD gibi saykodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir.[1]

Parapsikolojide bu "beden-dışı deneyim" anlamındaki "İngilizce: out-of-body experience" (OBE) olarak metapsişikte ise "şuur projeksiyonu" olarak adlandırılır.

İrâdî olarak gerçekleştirilebilindiği iddiası ve deneyim sırasında bilinçli olunması sebebiyle diğer bedendışı deneyimler arasında özel bir yeri vardır.

Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani, iddialara göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalararası yolculuk yapabilir[kaynak belirtilmeli] ve maddî engellerin içinden geçebilir.[kaynak belirtilmeli] Fiziksel bedenden çıkıldığında öte-âlem varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir. Uyku sırasında yapılan astral seyahatın fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anımsandığı söylenmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Astral seyahatin okült ve teozofik kaynaklarda ve birçok araştırmacının çalışmalarında "irâdî olarak fiziksel bedenden ayrılma" şeklinde tanımlanmasına karşın (Dr. Scott ROGO, İngilizce: Leaving The Body, 1983), İngiliz parapsikolog Celia Gren bir ayrım yapmış ve “fiziksel bedendışı deneyimler”den kendiliğinden (iradedışı) oluşanları için ekzomatik deneyim (İngilizce: ecsomatic experience) terimini ortaya atmıştır.

Konu hakkında en fazla araştırma yapmış kişilerden biri araştırmalarını "İngilizce: Journeys Out of Body" adlı kitabında aktaran Robert Monroe’dur. Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Monroe Enstitüsü adıyla bilinen bir kurum, bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir[kaynak belirtilmeli]. Astral seyahat hakkında ayrıntılı bilgi, Ege Meta Yayınları'ndan çıkan Astral Seyahat Teknikleri isimli kitapta bulunabilir.

Astral seyahat yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir bilinç durumu olarak tanımlamanın ötesinde bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu savunurlar. (Örneğin ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine yapılan operasyonu yukarıdan gözlemlemek ya da iddia edilen fizikötesi varoluş içerisinde herhangi bir kişinin gerçek yaşamda bulunduğu konuma giderek gerçek durumuna şahit olabilmek.) Sözü edilen durumun hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı gibi ispatlanması çok kolay olan bu iddianın gerçekliğine dair ortaya hiçbir kanıt sunulamamıştır.

Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı.

Oba, Oğuzca bir kelime olan "oba"nın Divân-ı Lügati't-Türk'te kabile anlamına geldiği belirtilir. İslamiyetten sonra Oğuzlar, oba kelimesini boydan daha küçük şube anlamında kullandılar. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı tahrir defterlerinde oba, cemaat adını aldı. Genellikle boylara bağlı olan cemaatlerin (oba) oturdukları yere "yurd" denir. Bugün, Anadolu'da oba kelimesi göçebelerin aileleri, göçebe çadırları, çadırların bulunduğu yer anlamında kullanılır ve beş-altı çadırdan ibaret bir göçebe ailesine de oba denir. Kırım, Anadolu ve Uygur Türkçesinde göçebe çadırı, çadırda yaşayan aile; Azeri Türkçesinde taştan yapılan çoban kulübesi; Kırgızcada tepe, toprak yığını, Türkmencede köy, Sagay Türkçesinde nezir adamak için yol kenarında yığılı taş yığınından ibaret tepecik, müfreze, karakol mevkii anlamlarına gelir.

Etnografik araştırmalara göre, bugün eski Türk dininin basit bir şeklini sürdüren AltayYenisey ve Urenha-Tuba Türklerinde "oba" veya "obo"lar kutsal sayılır. Bunların inanışlarına göre bu obolarda kabileyi koruyan ruhlar veya "yer-su" tanrıları bulunur. Genellikle bu obalar, dağ tepelerinde, ırmak boylarında, yol üzerinde bulunur. Urenha-Tuba Türkleri bugün oba-tagir (oba ayini) yaparlar; ayinin yapıldığı yer suni bir tepeden ibarettir ve "oba" adını alır. Bugün Türk kültürünün etkisi altında kalan Mançular'da bu kelimesi "tepe" anlamına gelir. Eski Türk dininin kalıntılarından olan obo (oba) kültü, İslamiyeti kabul eden Türkler arasında da bir süre devam etti.

The Art of Taking a Step Back

To take a “step back” simply means to give yourself time and space to be patient. Instead of reacting impulsively, wait for the dust to settle before making a choice or moving forward.

Here are the core reasons why taking a “step back” can be so powerful…

A step back allows you to cool down intense emotions

Our “emotional brains” often react much faster than our “thinking brains.”

So when we feel intense emotions, it’s often difficult to think clearly in the moment – and that’s when our emotions can override our better judgment.

Worst of all, the hot/cold empathy gap shows that we are often bad at predicting how we will act in a highly-charged emotional situation until we are experiencing it first-hand. We all have a type of “Jekyll and Hyde” dual-personality living inside us, and who comes out can largely depend on our emotional state.

When you are super angry, upset, or frustrated at a situation, you’re going to respond to it very differently than if you were in a calmer state of mind. You may even look back on some of those impulsive, emotional reactions and say, “What was I thinking?” (Often times, you probably weren’t thinking, because your emotions had already taken over the driver’s seat).

When you are experiencing intense emotions, often taking a “step back” is the best way to cool them down, ground yourself, and come to your senses.

In this case, a “step back” could mean excusing yourself to go into the other room, going for a short walk, spending time in nature, sleeping on a problem, or even just reminding yourself to take 10 deep breaths.

Anything that creates a gap between your emotions and your actions is essential for being more rational and responding to your emotions in a healthier and more constructive way.

The more time you can buy between your emotions and your responses, the more level-headed you’ll be when it’s time to finally act.

A step back allows you to re-direct your current path

If you are walking through nature and you find yourself going down a wrong path, sometimes you need to take a literal step back to correct yourself.

While it may feel frustrating or painful to take this “step back” and admit you made a mistake, it’s certainly better than continuing to go the wrong way. Right?

Metaphorically, taking a “step back” can help us re-direct the paths we choose in life as well, whether it’s in our career, relationships, health, habits, or personal goals.

The ability to take a “step back” actually gives us freedom. It means we aren’t chained to our current choices in life, and we have the power to reevaluate and make a change or adjustment.

Sometimes it means taking a break from a relationship, or taking a break from your career, or even quitting goals when they no longer serve your values and interests.

Instead of blindly moving forward, it’s important for us to “step back” and reflect on how our life choices are working out in the long-term and if they are something we should stick to or not.

Ask yourself, “If I continue down my current path, where will I be one year from now, or five years from now, or ten years from now?” If you don’t like the answer, then it may be time to make a serious change.

Give yourself time to press pause every now and then to evaluate the complete picture behind your life and put everything into perspective.

Ultimately, taking a step back is often necessary before you can step forward with more confidence and strength.

A step back allows you to slow down and enjoy the view

The ability to “step back” is also essential for our happiness and well-being.

When you are constantly moving forward and you’re always looking toward the next thing you want (new stuff, new pleasures, new sensations), it can be difficult to find time to just relax and be grateful for everything you already have in life.

Every now and then, you need to give yourself permission to just stop and enjoy the view.

The point of hiking up a mountain isn’t just to get to the top, but to enjoy the experience along the way.

Take a moment to sit down and reflect on all the good things in life:

  • Reflect on positive memories and good times from your past.
  • Identify things you are grateful for in life (family, friends, work, food, clothes, shelter, etc.)
  • Meditate and enjoy the experience of being conscious and alive.
  • Spend more time appreciating your body through exercise, mindful stretching, or a progressive muscle relaxation.
  • Appreciate everyday occurrences of nature, beauty, wonder, and awe – like watching a beautiful sunset or gazing at the stars.
  • Enjoy leisure time with family, friends, and loved ones (do a group activity such as playing a game, going out to a restaurant, or traveling together).

We end up missing out on a lot in life when we aren’t paying attention to what is right in front of us. Taking a “step back” is required for us to find comfort, relaxation, and happiness in the present moment.

If you’re always moving forward, you’ll miss all the happiness that is available to you right now. You’ll always be searching for it “somewhere else,” outside of you – or in some hypothetical future.

We all need to find a balance in life between “moving forward” and “taking a step back.”

While it’s important for us to push ourselves and be ambitious, it’s equally important that we find time to just sit and be happy. We need to make time for both to be happy, successful, and healthy individuals.

TİPOGRAFİ NEDİR? DİKKAT ÇEKEN TİPOGRAFİ ÖRNEKLERİ

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Grafik Tasarım
  4. Tipografi Nedir? Dikkat Çeken Tipografi Örnekleri
Tipografi Nedir? Dikkat Çeken Tipografi Örnekleri

İÇERİKTE NELER VAR?Tipografi Nedir?Tipografi Nasıl Yapılır?Tipografi KurallarıGrafik Tasarımda Tipografi Terimleri ve AnlamlarıDikkat Çeken Tipografi ÖrnekleriSonuç olarak; Tipografi özel ve dikkat çekicidir

Son dönemlerde görsel tasarımlarda sıkça karşımıza çıkan tipografi tekniği, grafik tasarımın önemli dallarından biridir ve kullanım alanı oldukça yaygındır.

Gerek metin içeriklerinde, gerek videolarda, gerekse de logo örneklerinde sıkça gördüğümüz bu teknik, görsel içerikler ile verilmesi planlanan bilgi ve duyguların harmanlanması olarak tabir edilebilir.

Çoğu zaman küçük ve önemsiz detaylar olarak görülen tipografik özellikler, içerik bütünlüğünün sağlanması ve genel düzen için çok önemlidir.

Peki grafik tasarımı zenginleştiren tipografi nedir? Görsel içeriklere anlam katan bu tekniğe daha yakından göz atalım.

Tipografi Nedir?

Tipografi, harf, sayı ve semboller kullanılarak ortaya çıkarılan bir yazı sanatıdır. Eski Yunancada "typos" (form) ve ''graphia" (yazmak) kelimelerinin kombinesi sonucu Typography adını almıştır. Hazırlanan bir metnin anlaşılması, göz yorucu olmaması ve okuyucuya istenilen bilginin doğru bir şekilde verilmesi için tipografi oldukça önemlidir.

Hazırlanılan bir metinden ya da görsel içerikten en yüksek seviyede verim almak için tipografi tekniğinden yararlanılması gerekir. Bu alanda kendini geliştirmiş, tipografi teknikleri ve kurallarını iyi bilen kişilere tipograf adı verilir.

tipografi nedir nasıl yapılır

Görselliğin ön planda olduğu tüm tasarımlarda tipograflardan yardım alınması, tasarıma anlam kazandırmakta olumlu bir etki yaratacaktır.

Tipografi Nasıl Yapılır?

Tipografi tekniği kullanılırken, hazırlanmak istenilen görsel içeriğin genel özelliklerine uygun seçimler yapılması önemlidir. Yazı fontu, yazı rengi, boyutu, genel düzen hazırlanmak istenen içeriğin ana temasına uygun olmalı.

Düz bir metinde tipografik çalışma yaparken metinde anlatılmak istenen konunun içeriğine göre düzen kurulması gerekir. Örnek vermek gerekirse mizahi bir yazı içeriğinin daha fazla dikkat çekmesi için canlı renk tonları ve hareketli yazı fontları seçilmelidir.

Kurumsal bir yazı ya da açıklama içinse klasik yazı fontları ve yine klasik yazı renklerinden olan siyah tercih edilebilir. Yazı içerikleri gibi logo tasarımı ya da diğer görsel içeriklerde de ana temaya uygun renkler ve yazı fontu seçimi yapılmalıdır.

Yine örnek vermek gerekirse, bir kitap tanıtımı için hazırlanan afişte, tipografik çalışma yaparken yazı öbekleri kitap sayfası şeklinde tasarlanabilir.

Tipografi Kuralları

Tipografik çalışmalardan verimli sonuç almak için bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Bu kurallar ortaya çıkarılacak içeriğe göre değişiklik gösterse de düz bir metin üzerinden değerlendirme yapıldığında genel olarak aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir.

Yazı fontuna dikkat edin: Hazırlamak istediğiniz görsel içeriğe en uygun fontu seçin. Bunu yaparken fontun büyüklüğü ya da genişliği ile ilgili fazla değişiklik yapmamaya özen gösterin.

Boyut olarak değişiklik yapmanız gerektiğinde kullanmak istediğiniz fonta benzer ancak boyut olarak istediğiniz boyuta yakın bir fontu kullanmanızda fayda var. Bunun yanı sıra Türkçe bir içerik oluştururken ya da farklı bir dilde içerik oluştururken dilin gerektirdiği özellikleri karşılayan fontlardan yana tercihinizi yapmanız gerekir.

tipografi kuralları

Yazı rengine dikkat edin: Okuyucu ya da ziyaretçiye verilmek istenen duyguyu yansıtan renk tonlarını genel düzene uygun şekilde kullanın. Örneğin eğlenceli bir yazı için dikkat çekici, canlı renk tonları kullanılabilir. Benzer şekilde resmi, kurumsal bir çalışma içinse daha klasik, daha ciddi tonlar olan siyah ve kahve renkleri kullanılabilir. Yazı içinde vurgulanmak istenen bölümleri farklı renkte yazmak isterseniz en fazla 2 ya da 3 renk kullanılması gerekir.

Genel düzene özen gösterin: Bir metinin okunabilirliği için düzen önemlidir. Kelimelerin hizalanması, kelimeler arasındaki boşluk, paragraflar arasındaki boşluk, kenar çubukları tipografinin önemli kurallarıdır. Uzun metinlerde sola dayalı yazı düzeninin kullanılması daha uygundur. Hazırladığınız içeriğe göre çok kısa ya da çok uzun satırlar kullanmaktan kaçının. Çok uzun satırlar göz yorarken, çok kısa satırlar okuyucunun gözünden kaçabilir.

Grafik Tasarımda Tipografi Terimleri ve Anlamları

Grafik tasarımda Tipografinin önemi oldukça fazladır. Tipografi sanatında, hemen hemen her grafik tasarımcının bildiği belirli bazı terimler vardır. Bu terimler, yazıların genel düzeni için kullanılır.

Leading: Bir metinde satırlar arasında bırakılan boşluk terimidir. Bu yatay boşluk alt ve üst satırdaki yazıların birbirine karışmasını önlemek için önemlidir.

Tracking: Bir satır içindeki karakterler arasındaki boşluğa verilen isim.

Kerning: Bir metinde harfler arasında bırakılan boşluk anlamına gelir. Dikey olarak bırakılan bu boşluk harflerin birbirine karışmasını önleyerek kelimeleri anlaşılır biçimde ortaya çıkarır.

Espas: Paragraflar ve kelimeler arasındaki boşluktur. Kelimeler ve paragrafların daha belirgin olmasını sağlayan bu boşluklar okuyucunun daha kolay bir şekilde metni okumasına yardımcı olur.

Display Type: Başlık metni anlamına gelen bu terim gövde metnine başlamadan önce atılan manşet ve başlıklar için kullanılır. Büyüklükleri gövde metninden daha büyük olan başlık metinlerinde yazı fontu da farklı olabilir.

Text Type: Gövde metni anlamına gelen bu terim, yazının ana kısmını içerir. Anlatılmak istenen konunun açık şekilde okunması için yazı fontu ve büyüklüğünün uygun seçilmesi gerekir.

Yukarıda belirttiğim ana tipografi terimlerinin yanında diğer yazı sanatlarında da sıkça karşımıza çıkan font, bold, italik gibi terimler de tipografi sanatı içinde yer alıyor.

tipografi nasıl yapılır

Font: Metinlerde kullanılan yazı tiplerinin genel ismidir.

İtalik: Metnin yana doğru yatarak yazılması anlamına gelir.

Bold: Metnin daha kalın, daha koyu şekilde yazılması, vurgulanması anlamındadır.

Punto: Kelimeleri oluşturan harflerin boyutları için kullanılan terim.

Dikkat Çeken Tipografi Örnekleri

Birbirinden farklı 5 tipografi örneği

tipografi örneği
tipografi çalışma örneği
tipografi çalışması
tipografi örneği
tipografi tasarım örneği

Sonuç olarak; Tipografi özel ve dikkat çekicidir

Tipografi, tasarım dünyasının en dikkat çekici dallarından biridir. Başarılı tipografi çalışmaları ile markalar daha dikkat çekici hale getirilerek öne çıkarılabilir. Zaten tipografiyi özel kılan şey de bu.

,

LAST OF US

Pursuit of Happyness lyrics çeviri

(Rihanna)
I guess I went out of my way
Just to love you the wrong way
I guess I wore out my state
Cause I think I heard you say that
It's all over now,
It's all over now

(Eminem)
All my life, I was told, I was never nothing special
I don't need to be reminded of it every other second
"Specially when all my self-esteem's already shot to hell
I'm falling helplessly I'm embarrassed, I don't want no one else to see
"Cause I feel like I'm a piece of shit every time she yells at me
Selfishly addicted, definitely doesn't help that she
Makes me feel like I've died and gone to heaven
But makes life a living hell for me
She does that thing with her lip, now she's melting me
I'm putty in her palms, I'm wrapped around her finger
A yo-yo on a string, she lets me sit there and just dangle
Until something better comes along
And shell just drop me like a hot potato

I look like I'm in pain, but I'm okay
Though 'Cause I know she loves me-my friends,
What do they know?

(Rihanna)
I guess I went out of my way
Just to love you the wrong way
I guess I wore out my state
Cause I think I heard you say that
It's all over now,
It's all over now

(Eminem)
In my moments of weakness I openly admit the shit
I wouldn't normally I'm extremely self-conscious and enormously
Insecure and she uses it to torture when she torments me
It only turns to ammunition for her in this war
When she Gets goin' she don't stop when I'm up she's like a downer
When I found her it was love at first encounter but somehow
She musta took the carton of eggs off the counter cracked them and placed
All the shells on the ground for me to walk on when I'm around her
But there's just something about her
That makes me not able to function without her
How can I get out of it when I don't know how to?
I'm a doubter, I'm a pessimist, make a believer out of me

And show me the way now or stay the fuck out of my cloud of rain
'Cause I'm going straight down the drain, I'm drowning

(Rihanna)
I guess I went out of my way
Just to love you the wrong way
I guess I wore out my state
Cause I think I heard you say that
It's all over now,
It's all over now

I guess I went out of my way
Just to love you the wrong way
I guess I wore out my state
Cause I think I heard you say that
It's all over now,
It's all over now

I guess I went out of my way
Just to love you the wrong way
I guess I wore out my state
Cause I think I heard you say that
It's all over now,
It's all over now

Rihanna – What Now lyrics çeviri

Whatever it is, it feels like it`s laughing at me through the glass of a two-sided mirror
Her neyse bu iki yönlü aynanın içinden sanki bana gülüyormuş gibi hissettiriyor
Whatever it is, it`s just laughing at me
Her neyse bu, sadece bana gülüyor
And I just wanna scream
Ve sadece bağırmak istiyorum

What now? I just can`t figure it out
Şimdi ne olacak? Bir türlü anlamıyorum,
What now? I guess I`ll just wait it out
Şimdi ne olacak? Sanırım birazcık bekleyeceğim
What now? Woah, what now?
Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak?

I found the one, he changed my life
O`nu buldum, hayatımı değiştirdi
But was it me that changed
Ama değişen ben miydim,
And he just happened to come at the right time
Ve o sadece doğru zamanda gelen kişi miydi?
I`m supposed to be in love
Aşık olmam gerekiyordu,
But I`m not mugging
Ama ben değilim,

Whatever it is, it feels like it`s laughing at me through the glass of a two-sided mirror
Her neyse bu iki yönlü aynanın içinden sanki bana gülüyormuş gibi hissettiriyor
Whatever it is, it`s just laughing at me
Her neyse bu, sadece bana gülüyor
And I just wanna scream
Ve sadece bağırmak istiyorum

What now? I just can`t figure it out
Şimdi ne olacak? Bir türlü anlamıyorum,
What now? I guess I`ll just wait it out
Şimdi ne olacak? Sanırım birazcık bekleyeceğim
What now? Please tell me
Şimdi ne olacak? Lütfen söyle
What now?
Şimdi ne olacak?

[ reklamı gizle ]There`s no one to call cause I`m just playing games with them all
Arayacak kimsem yok çünkü onların hepsiyl oyunlar oynuyordum,
The more I swear I`m happy, the more that I`m feeling alone
Ne kadar çok mutluyum dersem, o kadar çok yalnız hissettim
Cause I spent every hour just going through the motions
Çünkü her saatimi hareket ederek geçiriyorum
I can`t even get the emotions to come out
Duygularımı bile dışa vuramıyorum,
Dry as a bone, but I just wanna shout
Kemik kadar kuruyum, ama sadece bağırmak istiyorum

What now? I just can`t figure it out
Şimdi ne olacak? Bir türlü anlamıyorum,
What now? I guess I`ll just wait it out
Şimdi ne olacak? Sanırım birazcık bekleyeceğim
What now? Somebody tell me
Şimdi ne olacak? Biri söylesin
What now?
Şimdi ne olacak?

I don`t know where to go
Nereye gitsem bilmiyorum
I don`t know what to feel
Nasıl hissetsem bilmiyorum
I don`t know how to cry
Nasıl ağlayacağım bilmiyorum
I don`t know ow ow why
Neden bilmiyorum
I don`t know where to go
Nereye gitsem bilmiyorum
I don`t know what to feel
Nasıl hissetsem bilmiyorum
I don`t know how to cry
Nasıl ağlayacağım bilmiyorum
I don`t know ow ow why
Neden bilmiyorum
I don`t know where to go
Nereye gitsem bilmiyorum
I don`t know what to feel
Nasıl hissetsem bilmiyorum
I don`t know how to cry
Nasıl ağlayacağım bilmiyorum
I don`t know ow ow why
Neden bilmiyorum

So what now?
Peki şimdi ne olacak?

RİHANNA – MİDWAY TO LOVE lyrics çeviri

RİHANNA

Oh , you can't hear me cry

Ah, ağladığımı duyamıyorsun

See my dreams all die

Rüyalarımın hepsinin öldüğünü gör

From where you're standing on your own

Kendi başına durduğun yerden

İt's so quite here and ı feel so cold

burası çok sakin ve üşüyorum

This house no longer feels like home

Bu ev artık ev gibi gelmiyor

EMİNEM

All my life, I was told , I was never nothing special

Hayatım boyunca, bana asla özel bir şey olmadığım söylendi

I don't need to be reminded of it every other second

Her saniye hatırlatmama gerek yok

Specially when all myself esteem's

Özellikle tüm kendime saygı duyduğumda

Already shot to hell , ı'm falling helplessly

Cehenneme ateş ettim çaresizce düşüyorum

I'm embarresed , I don't want no one else to see

Utandım, kimsenin görmesini istemiyorum

Because I feel like ı'm a pıece of shit every time she yells at me

Çünkü bana her bağırdığında bir bok parçasıymışım gibi hissediyorum. 

Selfishly addicted , definitely doesn't help that she

Bencilce bağımlılık, kesinlikle ona yardımcı olmuyor

Makes me feel like ı we died and gone to heaven

Ölüp cennete gitmişiz gibi hissettiriyor

But makes life a living hell for me

Ama hayatı benim için cehenneme çeviriyor

She does that thing with her lip, now she is a melting me

O şeyi dudağıyla yapıyor, şimdi beni eritiyor

I'm putty in her palms , ı'm wrapped around her finger

Ben avuçlarında macun, parmağına dolanmışım

A yo-yo on a string she lets me sit there and just dangle

Bir ipte bir yo-yo, orada oturmama ve sallanmama izin veriyor

until something better comes along

daha iyi bir şey gelene kadar

Winter is coming

367.750 TL

379.750 TL

319.750 TL 2021

PE